Esteu aquí

Conclusions de l'Advocat General de la Unió Europea en relació amb l'assumpte C-531/16

El dia 22 de novembre de 2017 l'Advocat General ha presentat aquestes conclusions en les quals analitza si existeix l'obligació dels licitadors de comunicar al poder adjudicador les relacions que els uneixen amb altres licitadors i com ha d'actuar aquest poder adjudicador quan li consta l'existència d'aquestes relacions.

  • En relació amb l'obligació dels licitadors de comunicar al poder adjudicador la seva vinculació amb altres licitadors, l'Advocat General assenyala, d'una banda, que en absència d'una disposició normativa expressa (del dret de la Unió o del dret nacional) o d'una previsió específica en el plec que regeix les condicions d'atribució d'un contracte de serveis, els licitadors vinculats que presentin ofertes separades a un mateix procediment no estan inexorablement obligats a comunicar els seus vincles al poder adjudicador. D'altra banda, indica que, davant de l'absència d'una disposició expressa o d'una previsió específica en les clàusules que regeixen el procediment de licitació, és el propi poder adjudicador qui ha d'assumir el risc que planteja la participació dels operadors econòmics vinculats i el risc de les conseqüències derivades d'això.
  • Respecte a les obligacions del poder adjudicador davant de la vinculació entre licitadors, l'Advocat General conclou que el poder adjudicador estarà obligat a requerir aquells licitadors la informació que jutgi necessària si, en vista dels elements de judici que constin en el procediment esmentat, té dubtes sobre el risc que la seva participació simultània menyscabi la transparència i falsegi la competència entre els que aspiren a prestar el servei.
Paraules clau: