Esteu aquí

Guia per als processos selectius de personal al servei de les administracions públiques

El Procés de Bolonya es va incorporar plenament l’any 2007 al dret intern en l’àmbit dels títols acadèmics universitaris amb la reforma de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, així com en l’àmbit de l’accés a la funció pública, amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per lògica cronològica, l’adaptació s’ha implementat primerament en els ensenyaments universitaris, que van passar d’un sistema de títols acadèmics universitaris d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, diplomat i doctorat a un sistema estructurat en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat.

L’adaptació a l’EEES ha provocat una proliferació de titulacions universitàries amb una gran varietat de denominacions, atès que són les universitats les que, sota el principi d’autonomia, elaboren i preparen els seus plans d’estudi i només s’han de subjectar a unes determinades directives del Govern estatal respecte a titulacions acadèmiques universitàries que habilitin professions regulades.

Pel que fa a l’accés a la funció pública, l’adaptació ha suposat passar d’un sistema de cossos i escales, en què la titulació d’enginyer donava lloc a l’ingrés al Grup A i la titulació d’enginyer tècnic al Grup B, a un sistema en què la titulació de Grau és la que dóna accés al Grup A i la subdivisió entre A1 i A2 s’efectua exclusivament per raó de les responsabilitats assumides, sense perjudici d’una regulació transitòria de coexistència entre ambdós sistemes de titulacions.

Múltiples promocions de titulats graduats en enginyeria i màsters en enginyeria han sortit de les universitats i ja és plena aquesta coexistència de titulacions en el mercat laboral i, per tant, els nous titulats s’incorporen com a potencials aspirants en processos selectius de les administracions públiques.

Aquesta Guia, elaborada per el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,  vol ser una eina de consulta per ajudar a les administracions públiques en els processos de selecció de personal -d'acord amb l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior (EEES) establert a partir de la Declaració de Bolonya de 1999-, arran de la multitud de consultes rebudes per part de responsables d’organització i recursos humans de diferents administracions sobre com redactar el requisit de titulació dels candidats.

En un primer bloc, aquesta Guia explica quines titulacions universitàries de l’àmbit del coneixement de l’enginyeria coexisteixen, mentre que, en el segon bloc, s’examina el vigent sistema de cossos i escales de funcionaris i l’encaix d’aquestes titulacions.

Consultar la Guia