Esteu aquí

La Generalitat licita el nou Pla de ports de Catalunya

  • El Pla ha de planificar i ordenar el sistema portuari català fins al 2030
  • El primer document contindrà les línies estratègiques i els objectius, i ha d’estar enllestit a finals d’any

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de Ports de la Generalitat, ha licitat la redacció del nou Pla de ports de Catalunya, que ha d’establir les actuacions a realitzar en els ports catalans fins al 2030. La redacció del Pla té un pressupost de 120.000 euros i un any de realització, tot i que es preveu disposar del primer document a finals d’any.

Els ports han de potenciar el seu paper com a elements integradors i evolucionar des de la seva consideració com a infraestructures a nuclis prestadors de serveis per al conjunt de la ciutadania, amb capacitat per generar sinergies de desenvolupament econòmic, industrial, logístic, turístic i social en el territori, garantint la sostenibilitat ambiental i econòmica de les infraestructures portuàries i de les activitats que s’hi desenvolupen.

Estudi de la demanda

El nou Pla de ports de Catalunya 2016-2030 haurà de permetre que el sistema portuari català respongui als nous reptes que plantegen els canvis socioeconòmics i mediambientals, amb el eixos següents:

  • Definir l’estratègia de l’activitat futura, en base a un estudi de la demanda i de les previsions de l’evolució dels diferents sectors d’activitat
  • Determinar les directrius i les actuacions a desenvolupar en el període de vigència del Pla
  • Definir els mitjans econòmics, financers i organitzatius necessaris per al desenvolupament i execució del Pla
  • Especificar els indicadors de seguiment del Pla i els criteris per a la seva revisió
  • Establir els criteris per a la sostenibilitat, ambiental, econòmica i social del sistema portuari de Catalunya
  • Especificar les activitats de servei públic portuari