Esteu aquí

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball publica una actualització de la guia d’aplicació del RD 486/1997 sobre llocs de treball

L'INSHT va publicar al desembre de 2015 la nova "Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. Reial Decret 486/1997".

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, d'acord amb el que disposa l'article 5.3 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, té entre els seus comesos el relatiu a l'elaboració de Guies destinades a l'avaluació i prevenció dels riscos laborals.

Aquesta Guia, actualitzada a març de 2015, proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació de l'esmentat Reial decret, especialment pel que fa a l'avaluació de riscos per a la salut dels treballadors involucrats i pel que fa a mesures preventives aplicables.

L'objecte d'aquesta guia és facilitar l'aplicació del Reial Decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Aquest Reial decret transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/654 / CEE de 30 de novembre.

El reial decret regula les condicions que han de complir els llocs de treball, dins el seu àmbit d'aplicació, perquè la seva utilització no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. Estableix així obligacions de l'empresari relatives a condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; instal·lacions de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i primers auxilis. En la disposició final primera del Reial decret s'insta a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball a l'elaboració i actualització d'una guia tècnica per facilitar l'aplicació del Reial decret.

Després de la publicació de la primera versió de la Guia tècnica s'han produït diversos canvis normatius, entre els quals cal destacar els deguts al Reial Decret 2177/2004, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura; el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007.

Això ha motivat la publicació de la present versió de la guia, amb la consegüent revisió i actualització dels comentaris i explicacions a l'articulat i als annexos del Reial decret. Com a novetat important, es in-clouen 6 apèndixs en els quals es desenvolupen els aspectes més extensos o complexos, amb la finalitat d'aportar aclariments i solucions útils per facilitar el compliment del Reial decret.

Per tal de facilitar la utilització de la present guia s'inclou l'articulat del Reial Decret 486/1977, seguit dels comentaris sobre aquells aspectes més rellevants que no es consideren prou auto-explicatius.