Esteu aquí

Gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya en exercici de les seves competències en matèria de xarxa viària i de trànsit, ha tingut històricament una sensibilitat especial a l’hora d’impulsar polítiques i estratègies de millora de la seguretat viària.

El 18 de febrer de 2016, es va publicar el Decret 190/2016, mitjançant el qual s'incorpora a l’àmbit competencial català la Directiva 2008/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

El decret s’aplica únicament a les infraestructures viàries titularitat de la Generalitat de Catalunya que formin part de la xarxa transeuropea de carreteres, restant exclosos els túnels de carretera.
La disposició comentada entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es a dir, el 9 de març de 2016.
 

Consulteu el decret