CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.