Esteu aquí

Seminari: "Vigilància de la salut dels treballadors"

Dates: 
27 de setembre de 2017
Horari: 
9h a 13h
Lloc: 
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral a Tarragona C. Riu Siurana, 28-B 43006 Tarragona
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Institut Català de Seguretat i Salut laboral a Tarragona

La vigilància de la salut (VS) dels treballadors és una de les activitats de la medicina del treball i una peça bàsica i central de la prevenció de riscos laborals a les empreses.

Malauradament, la interpretació i aplicació que es fa, en molts casos, de la VS (tant en el seu vessant individual com col·lectiu) no és el més adequat i fa que la seva utilitat preventiva sigui molt baixa.

Cal fugir d’una VS inespecífica, allunyada dels riscos reals dels llocs de treball, excessivament formalista i no integrada amb la resta d’activitats preventives.

Objectius del seminari

L’objectiu d’aquest seminari és que els assistents identifiquin i comprenguin els conceptes bàsics sobre la vigilància de la salut, la seva utilitat i la seva correcta aplicació i les dificultats que això pot comportar.

Continguts

Conceptes bàsics de Salut i Treball. Conceptes bàsics de la Vigilància de la Salut. Errors conceptuals que cal evitar. Objectius de la VS (la detecció precoç de danys a la salut i la determinació de l’aptitud per treballar). Característiques legals i tècniques de la VS tant individual com col·lectiva. Dificultats i dubtes en la seva interpretació i aplicació. Integració i multidisciplinarietat. Conclusions de la VS i la seva comunicació. Drets i deures implicats. Eines de la vigilància de la salut: qüestionaris, control biològic, proves de cribratge, exàmens de salut (tipus, objectius, protocols específics). Planificació de la VS.

Destinataris

Personal (tant tècnic, com sanitari i responsables) de serveis de prevenció i entitats auditores, delegats de prevenció, empresaris, responsables de recursos humans, professionals de la SSL de l’administració i qualsevol persona interessada en la prevenció de riscos laborals.

Metodologia

Exposició de conceptes teòrics amb aportació d’experiències i casos pràctics. Discussió conjunta durant la sessió.

Certificat

Es lliurarà un certificat d’assistència si és, al menys, del 80% de la sessió.